Adrian Kung Fu Panda's Sentences 1

Po said his father that was dreaming with noodles.
Po diu al seu pare que a soñat amb fideus.

The dream of Po is fighting with THE FURIOUS FIVE 5 furious.
El somni de Po és lluitar amb els 5 furiosos

Po's work- with his father in a resaturant.
Po treballa amb el seu pare en un restaurant.

The father of Po loves working in his restaurant.
El pare de Po li agrada treballar en el seu restaurant.

Po ---- got a dolls of the 5 furious.
Po té els ninots dels 5 furiosos.

Oogway's had a vision of THE future.
Oogway a tingut una visió del futur.

Shifu shut down BLEW a lot of candels.
Shifu apaga moltes espelmes.

Tai Lung will escape of the prison of maximum security.
Tai Lung escapará de la prisió de màxima seguretat.

Po is a panda flabby and not very intelligent.
Po es un panda fofo i no molt inteligent.

Shifu doesn't accept a Po AS how the Dragon Warrior.
Shifu no acepta a Po com al Guerrer Dragó.
external image Kung-Fu-Panda-Master-Mantis%252C%2B5%2Bfuriosos.jpg

‍My comments


Sentences of the days 3 and 4


Shifu hates a Po because Po is the Dragon Warrior according the TO Master Oowgay.
Shifu odia a Po perquè Po es el guerrer Dragó, segons el Mestre Oowgay.

Po created the level zero in seconds.
Po va crear el nivell zero en cuestió de segons.

Po was HAS brokeN the Urn of whispering warriors, but he said that it was break BROKE ON ITS OWN.
Po va trencar l'urna de guerrers xiuxejants, però va dir que es va trencar sola.

Po loves objects of the temple, especially THE sword of heroes, paintings, …
Po estima els objectes del temple, especialment l'espassa dels herois, els dibuixos, ...

The doll of the Mantis is of height real.
El ninot de la Mantis és d'alçada real.

The "true" Dragon Warrior is going to THE Jade Palace.
El "veritable" Guerrer Dragó va al Jade Palace.

Mr. Shiffu loves trainING to Po.
A Shiffu li encanta entrenar a Po.

Tai Lung escapes to FROM prison and destroy the gate.
Tai Lung escapa de la presó i destrueix la porta.

According TO Tigress, Po is a disgrace for kung fu.
Segons Tigressa, Po és una vergonya per al kung fu.

Tai Lung wins all the warriors of the prison and sends a message to Shiffu and Oogway.
Tai Lung guanya a tots els guerrers de la presó i envia un missatge a Shiffu i Oogway.

external image mantis.jpg

Sentences of the days 5 and 6

Po escape--- to FROM Tai Lung because he don't believe that ------ is the Dragon Warrior.
Po escapa de Tai Ling perque creu que ell no és el Guerrer Dragó.

Mr. Shiffu for THE first time believes in Po.
Mr. Shiffu per primera vegada creu en Po.

The tigress explains the story of Tai Lung and Shiffu to Po.
La tigressa explica l'historia de Tai Lung i Shiffu a Po.

Oogway rejects to Tai Lung, because he's bad.
Oogway rebutja a Tai Lung perque ell es dolent.

Shiffu can't fight versus Tai Lung, because he considers a Tai Lung your son.
Shiffu no pot lluitar contra Tai Lung, perque el considera el seu fill.

The five furious go to attack a Tai Lung, because he will destroy the village.
Els 5 furiosos van a atacar a Tai Lung, perque ell destruirà el poble.

Shiffu TELLS say a Po that he is free to eat, but Shiffu doesn't let HIM eat.
Shiffu li diu a Po que es lliuere de menjar, però no li deixa menjar.

Mantis doesn't battle versus Tai Lung.
Mantis no lluita contra Tai Lung.

Shiffu teaches Po with food fight and Po learns fast.
Shiffu ensenya a Po a lluitar amb menjar i Po aprèn ràpid.

Tai Lung fight--- with THE five furious in A bridge, and he wins easily.
Tai Lung lluita amb els 5 furiosos en un pont, i ell guanya fàcilment.external image Tai-Lung-and-Tigress-kung-fu-panda-7972205-1024-435.jpg

Sentences of the days 7 and 8

Tai Lung hate---- Shiffu because Shiffu betrayed his.
Tai Lung odia a Shiffu perque el va traicionar.

The father of Po said to Po that THE secret ingredient of noodles is nothing.
El pare de Po li diu que el ingredient secret es nada.

Tai Lung wins to Shiffu but he doesn't kill to Shiffu thanks a Po.
Tai Lung guanya a Shiffu, però no el mata gràcias a Po.

Tai Lung use the arms of THE Temple for to win the battle.
Tai Lung usa les armes del Temple per guanyar la batalla.

Thanks TO father to Po, Po discover-- the secret of the scroll.
Gràcies al pare de Po, Po descubreix el secret del pergamí.

Po win to Tai Lung tanks TO Shiffu and THE scroll.
Po guanya a Tai Lung gràcies a Shiffu i al pergamí.

Po "play--" with the scroll in the fight with Tai Lung.
Po juga con el pergamí en la batalla con Tai Lung.

Po imagine--- that THE scroll is a biscuit.
Po imagine que el pergamí es una galeta.

Tai Lung don't see the secret of ---- scroll.
Tai Lung no vey el secret del pergamí.

Po said to Tai Lung the true secret of ---- scroll.
Po explica a Tai Lung el veritable secret del pergamí.

external image Dragon_scroll.jpg

My comment